O firmie

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Kętrzyn. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Właścicielem spółki jest Gmina Miasta Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Pełni on jednocześnie rolę Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników spółki. W jego imieniu Spółką zarządza Prezes Spółki, który stanowi jej jednoosobowy Zarząd a powołuje go Rada Nadzorcza spółki.

Do zadań Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz i prowadzenie wszystkich jej spraw, których Kodeks Handlowy, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.

Poznaj działalność spółki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kętrzynie prowadzi działalność produkcyjną i usługową w zakresie:

 • wydobycia, produkcji i sprzedaży wody,
 • odbierania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn i Gminy Wiejskiej Kętrzyn,
 • budowy, konserwacji, remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • modernizacji i remontów stacji wodociągowych, obiektów hydroforowo-pompowych, przepompowni ścieków,
 • nadzoru laboratoryjnego nad jakością wody i ścieków,
 • oceny pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • usług sprzętowo-transportowych oraz robót wyburzeniowych,
 • wykonywania elementów infrastruktury towarzyszącej,
 • prac zleconych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.
Działy spółki

Spółka swoje podstawowe zadania realizuje poprzez właściwe działy spółki. Najważniejsze z nich, to :

      Dział Gospodarki Ściekowej:

 • Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków "Trzy Lipy"

      Dział Gospodarki Wodnej:

 • Stacje uzdatniania wody w Jeżewie
 • Stacja uzdatniania wody w Karolewie    

        Dział Usług:

 • Wydział Usług Wodociągowych i Wykonawstwa
 • Wydział Usług Kanalizacyjnych i Warsztatów

        Dział Sprzedaży

        Ośrodek Wypoczynkowy

 

Chcesz złożyć reklamację?

Pisemne reklamacje można składać w sekretariacie MWiK Spółka z o.o. ul. Poznańska 6, Kętrzyn
oraz telefonicznie pod numerami 897514953, 897514906

Historia

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., powstała w 1992 r. w wyniku  przekształcenia w oparciu  o  ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jednak historia wodociągów w Kętrzynie sięga XVII wieku.