Historia

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia w oparciu o ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jednak historia wodociągów w Kętrzynie sięga XVII wieku. W latach 1667-1670 wybudowano wodociąg miejski doprowadzający wodę ze Stawu Młyńskiego, powstałego w wyniku spiętrzenia rzeki Guber, który został zasypany w 1910r. Natomiast budowę obecnie funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków rozpoczęto w latach 80. XIX wieku.

Około 1880r. zapoczątkowano budowę sieci kanalizacyjnej wg. systemu rozdzielczego, która początkowo obejmowała tylko centrum. Jednak w miarę rozwoju miasta rozbudowana została sieć kanalizacyjna, do której kolejno przyłączone zostały nowopowstające ulice.

Rok 1880 miał ogromne znaczenie dla funkcjonowania kętrzyńskich wodociągów, gdyż powstało ujęcie wody „Zachód” w Jeżewie. W roku 1916 na stacji wykonano odżelaziacze z napowietrzaniem na rusztach z cegieł klinkierowych, a sześć lat później zastosowano technologię filtracji na złożach kwarcowych w trzech zamkniętych filtrach. Od 1927r. do napędu pomp zastosowano silniki elektryczne oraz wyposażono stację w agregat prądotwórczy. Od tego momentu woda była i jest dostarczana do miasta w sposób ciągły.


Zdj. nr 1 Stacja Uzdatniania Wody „Zachód” w Jeżewie.

Ujęcie wody „Zachód” jest podstawową stacją w zakresie produkcji wody, z czwartorzędowym ujęciem wody na terenie kolonii Gałwuny, w skład którego wchodzi siedem studni głębinowych o głębokości 64-84 metrów, z których dwie są są rezerwowe i zabezpieczają pobór wody na wypadek awarii którejkolwiek z nich. Pobór wody w studniach i praca urządzeń w stacji uzdatniania wody są ciągle monitorowane, a awarie bezpośrednio sygnalizowane i usuwane. Urządzenia wodociągowe pracują w ruchu ciągłym, mają zapasowe źródło energii oraz zbiorniki wyrównawcze do magazynowania wody na okres zwiększonego rozbioru wody. Stacja po modernizacji i przebudowie w latach 2007-2008 wyposażona jest w trzystopniowy węzeł filtracji z biologicznym stopniem do usuwania jonu amonowego (zdjęcie nr 1).

 

W latach 1898-1901 wybudowano pierwsze ( do dziś eksploatowane) sieci wodociągowe z rur żeliwnych o średnicy 80-200 mm, które obejmowały głównie centrum miasta.


Zdj. nr 2 Wieża ciśnień z 1902 roku.

W 1902r. została oddana do użytku wieża ciśnień do wyrównywania ciśnienia w sieci wodociągowej (zdjęcie nr 2). Podstawa wieży ma kształt ośmiokąta, na górze znajduje się kopuła z dekoracyjnym wywietrznikiem. Wieża ma wysokość ok. 35 metrów oraz pojemność zbiornika 150 metrów sześciennych. Po modyfikacji ujęcia w Jeżewie, zastosowaniu falowników do utrzymywania stałego ciśnienia w sieci i ze względu na zły stan instalacji wewnętrznej, zbiornik wieżowy został w 1996r. wyłączony z eksploatacji .

 

W latach 1905-1908 powstał rozdzielczy grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a ścieki były bez podczyszczenia kierowane do rzeki Guber. Sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach 160-300 mm wykonano z rur kamionkowych, a studnie z cegły zamykane były żeliwnymi włazami. W roku 1962 wykonano prace inwentaryzacyjne miejskiej sieci ulicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach administracyjnych miasta.


Zdj. nr 3 Oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1927 roku.

W latach 1927-1928 przy siedzibie Spółki wykonano i oddano do użytku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z beztlenową fermentacją osadów ścieków w zamkniętych komorach, która została wyłączona z eksploatacji w 1997r., po wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków w Trzech Lipach. Z nieczynnej oczyszczalni ścieków aktualnie funkcjonuje zmodernizowana przepompownia ścieków (zdjęcie nr 3).

 

W latach 80-tych warstwa wodonośna była nadmiernie eksploatowana. Mając na względzie dalszy rozwój miasta w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przewidywany w związku z tym znaczny przyrost liczby mieszkańców, podjęto decyzję o poszukiwaniu dodatkowych źródeł wody na zaopatrzenie miasta. W roku 1990 wykonano odwierty pilotażowe celem ustalenia zasobów eksploatacyjnych Ujęcia Wschód, a w 1991r. Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydał decyzję uprawniającą do podjęcia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją wód podziemnych w miejscowości Czerniki-Karolewo k/Kętrzyna.


Zdj. nr 4 Stacja Uzdatniania Wody „Wschód” w Karolewie.

W 1995 r. powstała stacja „Wschód” z czwartorzędowym ujęciem wody w Czernikach, które złożone jest z sześciu studni głębinowych o głębokości 96-120 metrów. Zastosowano tu trzystopniowy węzeł filtracji na złożach kwarcowych oraz masę G1 do strącania związków manganu (zdjęcie nr 4). Stacja jest w pełni zautomatyzowana, a wszystkie procesy w fazie uzdatniania wody i płukania filtrów są zaprogramowane i monitorowane.

 

Urządzenia wodociągowe pracują w ruchu ciągłym, mają zapasowe źródło energii oraz zbiorniki wyrównawcze do magazynowania wody na okres zwiększonego rozbioru wody. Po wybudowaniu ujęcia, na skutek ograniczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw na terenie Kętrzyna oraz zainstalowania liczników wody u indywidualnych odbiorców zmniejszyło się zużycie wody.


Zdj. nr 5 Wieża ciśnień z 1995r.

W roku 1995 został oddany do użytku zbiornik wieżowy o objętości 300 metrów sześciennych przy ul. Jagiełły w Kętrzynie (zdjęcie nr 5). Wysokość konstrukcji to 44,6 metra, w tym wysokość zbiornika ok. 10 metrów. Celem budowy zbiornika wieżowego była likwidacja skoków ciśnień powodowanych sprzężeniem dwóch ujęć („Wschód” i „Zachód”). Pełni on rolę zbiornika pomocniczego i reguluje ciśnienie w sieci od strony ujęcia Karolewo.

 


Zdj. nr 6 Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Trzy Lipy.

Od 1997 r. Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Trzy Lipy (zdjęcie nr 6). Obiekt jest typową oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z wykorzystaniem metody osadu czynnego. Przyjmuje ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe (głównie przemysłu spożywczego) z terenu miasta Kętrzyna i okolicznych wsi. W latach 2010-2012 została zmodernizowana część mechaniczna oczyszczalni oraz wykonany został węzeł tlenowej stabilizacji osadów ATSO. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający, że przetworzony osad spełnia wymagania jakościowe nawozu organicznego oraz posiada decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzeniu nawozu do obrotu pod nazwą ATSAN.

 

 

 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Kętrzyńska Przystań”

 

 

 

Od 2016 roku dzierżawimy Ośrodek Wypoczynkowy „Kętrzyńska Przystań” w miejscowości Przystań, gmina Węgorzewo. Do dyspozycji klientów oddano 18 wykonanych z bali drewnianych domków wypoczynkowych. Ponadto na terenie ośrodka znajdują się świetlico – stołówka, budynek sanitarny, hangar gdzie w okresie sezonu turystycznego będzie punkt małej gastronomii, plac zabaw, boiska i inne wykonane w wysokim standardzie obiekty. W ośrodku zlokalizowano kąpielisko oraz przystań jachtową. Jest to warte polecenia położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich miejsce aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mamry, na terenie obszaru Natura 2000 – Ostoja Północnomazurska. W niedalekiej odległości jest dobrze zachowany kompleks bunkrów Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa Niemieckich Wojsk Lądowych z czasów II wojny światowej.