OFERTA PRACY - MONTER SIECI WOD-KAN
 
Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

Dokumenty

Kętrzyńska Przystań - Cennik podstawowy 2024.pdf
Cennik usług od 04 2024.pdf
Zarządzenie nr 8 - opłaty za przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych.pdf
Wniosek o zawarcie umowy.pdf
Wniosek o rozwiązanie umowy.pdf
Wniosek o zawarcie umowy nieczystości ciekłe (szamba).pdf
Uchwała nr LXIX/517/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 23.02.2023.pdf
Ugoda w związku z procedurą odcięcia dostawy wody 2023.doc
Wniosek zarządcy o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.xlsx
Ugoda - Porozumienie płatnicze.pdf
Wzór umowy dla dostawców scieków przemysłowych firmy - wodomierz główny.pdf
Sposób załatwiania reklamacji
Zarządzenie w sprawie opłat za przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Wzór umowy z włascicielem budynku jednorodzinnego - wodomierz głowny.pdf
Wniosek zarządcy/właściciela budynku wielolokalowego o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z korzystającymi z lokali
Nowy REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków 08.09.2022r
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Wzór umowy z korzystającym z lokalu w budynku wielorodzinnym - wodomierz podlicznik.pdf
Instrukcja obsługi wniosku online.pdf
Wzory umów z włascicielem budynku wielorodzinnego rozliczanego wraz z lokalami - wodomierz główny.pdf
Informacja konsumencka 10.05.2022
Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji
2021-12-21 ocena sanitarna jakości wody Wodociągu Kętrzyn
Formularz zlecenia robót
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie
Podanie o licznik na ogród
REGULAMIN dostarczania wody i odbioru ścieków
Oświadczenie do prognoz
Komunikat Nr 01/2017 w sprawie twardości wody
Zawiadomienie o terminie realizacji robót
Powiadomienie o braku zużycia wody
Karta zgłoszenia naruszeń prawa UE zgodnie z motywem 54 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20191937 z dnia 23.10.2019 oraz innych naruszeń
Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na konto bankowe
Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kętrzyn

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo