Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 

O Nas

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Kętrzyn. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Właścicielem spółki jest Gmina Miasta Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Pełni on jednocześnie rolę Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników spółki. W jego imieniu Spółką zarządza Prezes Spółki, który stanowi jej jednoosobowy Zarząd a powołuje go Rada Nadzorcza spółki.

Do zadań Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz i prowadzenie wszystkich jej spraw, których Kodeks Handlowy, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.

Zarząd

 

Wiesław Prusik

Prezes Zarządu Spółki

 

 

Rada Nadzorcza

 

Paweł Żukowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Sławomir Piskorz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Aneta Wojtkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

 

Zbigniew Jastrząb

Członek Rady Nadzorczej

 

Maciej Białuński

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Ryszard Niedziółka

Burmistrz Miasta Kętrzyn
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

 

 

Udziałowcy

100% udziałów MWiK Sp. z o.o. należy do Miasta Kętrzyn.

Historia

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia w oparciu o ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jednak historia wodociągów w Kętrzynie sięga XVII wieku.

1667-1670
Wybudowano wodociąg miejski doprowadzający wodę ze Stawu Młyńskiego, powstałego w wyniku spiętrzenia rzeki Guber, który został zasypany w 1910r. Natomiast budowę obecnie funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków rozpoczęto w latach 80. XIX wieku.
Około 1880
Zapoczątkowano budowę sieci kanalizacyjnej wg. systemu rozdzielczego, która początkowo obejmowała tylko centrum. Jednak w miarę rozwoju miasta rozbudowana została sieć kanalizacyjna, do której kolejno przyłączone zostały nowopowstające ulice.
1880
Rok 1880 miał ogromne znaczenie dla funkcjonowania kętrzyńskich wodociągów, gdyż powstało ujęcie wody „Zachód” w Jeżewie.
1898-1901
Wybudowano pierwsze (do dziś eksploatowane) sieci wodociągowe z rur żeliwnych o średnicy 80-200 mm, które obejmowały głównie centrum miasta.
1916
Na stacji wykonano odżelaziacze z napowietrzaniem na rusztach z cegieł klinkierowych, a sześć lat później zastosowano technologię filtracji na złożach kwarcowych w trzech zamkniętych filtrach.
1927
Do napędu pomp zastosowano silniki elektryczne oraz wyposażono stację w agregat prądotwórczy. Od tego momentu woda była i jest dostarczana do miasta w sposób ciągły. Ujęcie wody „Zachód” jest podstawową stacją w zakresie produkcji wody, z czwartorzędowym ujęciem wody na terenie kolonii Gałwuny, w skład którego wchodzi siedem studni głębinowych o głębokości 64-84 metrów, z których dwie są są rezerwowe i zabezpieczają pobór wody na wypadek awarii którejkolwiek z nich. Pobór wody w studniach i praca urządzeń w stacji uzdatniania wody są ciągle monitorowane, a awarie bezpośrednio sygnalizowane i usuwane. Urządzenia wodociągowe pracują w ruchu ciągłym, mają zapasowe źródło energii oraz zbiorniki wyrównawcze do magazynowania wody na okres zwiększonego rozbioru wody.
1902
Została oddana do użytku wieża ciśnień do wyrównywania ciśnienia w sieci wodociągowej. Podstawa wieży ma kształt ośmiokąta, na górze znajduje się kopuła z dekoracyjnym wywietrznikiem. Wieża ma wysokość ok. 35 metrów oraz pojemność zbiornika 150 metrów sześciennych. Po modyfikacji ujęcia w Jeżewie, zastosowaniu falowników do utrzymywania stałego ciśnienia w sieci i ze względu na zły stan instalacji wewnętrznej, zbiornik wieżowy został w 1996r. wyłączony z eksploatacji.
1905-1908
Powstał rozdzielczy grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a ścieki były bez podczyszczenia kierowane do rzeki Guber. Sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach 160-300 mm wykonano z rur kamionkowych, a studnie z cegły zamykane były żeliwnymi włazami.
1927-1928
Przy siedzibie Spółki wykonano i oddano do użytku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z beztlenową fermentacją osadów ścieków w zamkniętych komorach, która została wyłączona z eksploatacji w 1997r., po wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków w Trzech Lipach. Z nieczynnej oczyszczalni ścieków aktualnie funkcjonuje zmodernizowana przepompownia ścieków.
1962
Wykonano prace inwentaryzacyjne miejskiej sieci ulicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach administracyjnych miasta.
Lata 80-te
Warstwa wodonośna była nadmiernie eksploatowana. Mając na względzie dalszy rozwój miasta w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przewidywany w związku z tym znaczny przyrost liczby mieszkańców, podjęto decyzję o poszukiwaniu dodatkowych źródeł wody na zaopatrzenie miasta. W roku 1990 wykonano odwierty pilotażowe celem ustalenia zasobów eksploatacyjnych Ujęcia Wschód, a w 1991r. Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydał decyzję uprawniającą do podjęcia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją wód podziemnych w miejscowości Czerniki-Karolewo k/Kętrzyna.
1992
Powstają Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w wyniku przekształcenia w oparciu o ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
1995
Powstaje stacja „Wschód” z czwartorzędowym ujęciem wody w Czernikach, które złożone jest z sześciu studni głębinowych o głębokości 96-120 metrów. Zastosowano tu trzystopniowy węzeł filtracji na złożach kwarcowych oraz masę G1 do strącania związków manganu. Stacja jest w pełni zautomatyzowana, a wszystkie procesy w fazie uzdatniania wody i płukania filtrów są zaprogramowane i monitorowane. Urządzenia wodociągowe pracują w ruchu ciągłym, mają zapasowe źródło energii oraz zbiorniki wyrównawcze do magazynowania wody na okres zwiększonego rozbioru wody. Po wybudowaniu ujęcia, na skutek ograniczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw na terenie Kętrzyna oraz zainstalowania liczników wody u indywidualnych odbiorców zmniejszyło się zużycie wody.

W roku 1995 został oddany też do użytku zbiornik wieżowy o objętości 300 metrów sześciennych przy ul. Jagiełły w Kętrzynie (zdjęcie nr 5). Wysokość konstrukcji to 44,6 metra, w tym wysokość zbiornika ok. 10 metrów. Celem budowy zbiornika wieżowego była likwidacja skoków ciśnień powodowanych sprzężeniem dwóch ujęć („Wschód” i „Zachód”). Pełni on rolę zbiornika pomocniczego i reguluje ciśnienie w sieci od strony ujęcia Karolewo.
1997
Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Trzy Lipy. Obiekt jest typową oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z wykorzystaniem metody osadu czynnego. Przyjmuje ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe (głównie przemysłu spożywczego) z terenu miasta Kętrzyna i okolicznych wsi.
2007-2008
Stacja ujęcia wody „Zachód” po modernizacji i przebudowie wyposażona zostaje w trzystopniowy węzeł filtracji z biologicznym stopniem do usuwania jonu amonowego.
2010-2012
Została zmodernizowana część mechaniczna oczyszczalni Trzy Lipy oraz wykonany został węzeł tlenowej stabilizacji osadów ATSO. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający, że przetworzony osad spełnia wymagania jakościowe nawozu organicznego oraz posiada decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzeniu nawozu do obrotu pod nazwą ATSAN.
2016
Dzierżawimy Ośrodek Wypoczynkowy „Kętrzyńska Przystań” w miejscowości Przystań, gmina Węgorzewo. Do dyspozycji klientów oddano 18 wykonanych z bali drewnianych domków wypoczynkowych. Ponadto na terenie ośrodka znajdują się świetlico – stołówka, budynek sanitarny, hangar gdzie w okresie sezonu turystycznego będzie punkt małej gastronomii, plac zabaw, boiska i inne wykonane w wysokim standardzie obiekty. W ośrodku zlokalizowano kąpielisko oraz przystań jachtową. Jest to warte polecenia położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich miejsce aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mamry, na terenie obszaru Natura 2000 – Ostoja Północnomazurska. W niedalekiej odległości jest dobrze zachowany kompleks bunkrów Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa Niemieckich Wojsk Lądowych z czasów II wojny światowej.

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo