OFERTA PRACY - MONTER SIECI WOD-KAN
 
Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 
Zapytania ofertowe
03.10.2023

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż systemu monitoringu i zabezpieczenia bazy Spółki ul. Poznańska 1 w Kętrzynie

Zapytanie ofertowe

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn, NIP 742 000 09 15, REGON 510030175 tel. 89 751 49 53, e-mail: a.wojtkiewicz.mwik@e-ketrzyn.pl - zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu monitoringu i zabezpieczenia bazy Spółki ul. Poznańska 1  w Kętrzynie

2.    Termin realizacji zamówienia: do 16.11.2023r.

3.    Dodatkowe informacje i dokumenty określające szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia (załączniki):

1)   Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania monitoringu i zabezpieczenia bazy Spółki (załącznik nr 1).

2)   Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowym, nie używanym.

3)   Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji i obsługi serwisowej na dostarczone i zamontowane urządzenia.

4)   Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić z obsługi zamontowanego monitoringu wizyjnego 1 osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

5)   Przed montażem lokalizację kamer oraz systemu zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

6)   Zamawiający zobowiązuje się do zakupu i ułożenia kabli zasilających urządzenia monitoringu i zabezpieczenia.

Warunki udziału i kryteria oceny ofert

   4.    Kryteria oceny ofert – opis kryteriów i zasad przyznawania punktów:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

1)   kryterium 1 – „Cena” – waga 100 %;

Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty

  5.    Sposób przygotowania oferty:

a)   Ofertę z podaniem ceny w zł (z VAT) należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2)

b)   ofertę należy złożyć do 17.10.2023 r., do godziny 10:00   w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie, ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn pokój nr 10 – sekretariat

Termin i wymogi zawiązane z zawarciem umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena oferty najwyżej ocenionej przewyższa kwotę, którą Zamawiający mógł lub może przeznaczyć na realizację zamówienia lub nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po zakończeniu postępowania. Zamawiający zawrze umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy może zostać potraktowane jako odstąpienie Wykonawcy od zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę z rankingu punktowego bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcą

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były pocztą elektroniczną: a.wojtkiewicz.mwik@e-ketrzyn.pl

 

Zapytanie ofertowe-oryginał.pdf
Formularz ofertowy.pdf

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo