OFERTA PRACY - MONTER SIECI WOD-KAN
 
Kliknij aby zobaczyć numery alarmowe
 
Innowacyjne rozwiązania
 
Ekologiczna oczyszczalnia
 
Wodne atrakcje
 
Nowoczesny sprzęt
 
Kętrzyńska Przystań
 
 
Zapytania ofertowe
23.03.2023

Zapytanie ofertowe - Kętrzyńska Przystań - Poddzierżawa części budynku tawerny z przeznaczeniem na prowadzenie baru

Kętrzyn, 23 marca 2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Poznańska 6,  11-400 Kętrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000192305, posiadająca kapitał zakładowy 7.483.800 zł, NIP 742-000-09-15, zwana dalej „Wydzierżawiającym”, będąca dzierżawcą Ośrodka Wypoczynkowego „KĘTRZYŃSKA PRZYSTAŃ” (Ośrodek) położonego nad jeziorem Przystań, zlokalizowanego pod adresem Przystań 3, 11-600 Węgorzewo, zaprasza do złożenia oferty na:

  

PODDZIERŻAWĘ CZĘŚĆ BUDYNKU HANGARU ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KĘTRZYŃSKA PRZYSTAŃ”  Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE BARU – TAWERNY.

1.     Okres poddzierżawy: od dnia podpisania umowy do 30 września 2023 r.

2.     Minimalna kwota czynszu poddzierżawnego: 43.000 zł netto.

Do wartości kwoty czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

3.     Kryteria oceny ofert:

      - Wysokość zaoferowanego czynszu poddzierżawnego (nie niższa niż ustalona w pkt. 2), waga kryterium 60%

      - Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej, w zakresie zbiorowego żywienia ludności, w szczególności w obiektach turystycznych/wypoczynkowych – waga kryterium 40%

4.     Termin składania ofert: do 03 kwietnia 2023 r. godz. 11:00.

5.     Oferty winny być składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną  stanowiącą załącznik nr 3.

6.     Sposób składania ofert: 

1.     e-mailem na adres  w.prusik.mwik@e-ketrzyn.pl w postaci skanu podpisanej oferty

2.     w postaci papierowej w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na poddzierżawę Baru – Tawerny w ośrodku wypoczynkowym „Kętrzyńska Przystań”

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu pisma lub e-maila do Wydzierżawiającego

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

7.     Oferta powinna zawierać co najmniej:

a)     nazwę i adres oferenta, telefon kontaktowy,

b)     kwotę czynszu poddzierżawnego za cały okres poddzierżawy, w kwocie netto oraz brutto (tj. z podatkiem VAT),

c)     opis doświadczenia oferenta w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

8.     Warunki rozliczeń:

− czynsz należny jest z góry za cały okres poddzierżawy, przy czym dopuszczalne jest rozłożenie należności na raty, z zabezpieczeniem wekslowym lub innym,

− Wydzierżawiający jest czynnym podatnikiem VAT i wystawi poddzierżawcy fakturę VAT za czynsz,

− koszt wody zużytej przez Poddzierżawcę na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej wliczony jest w czynsz poddzierżawny,

− koszt energii elektrycznej rozliczany będzie miesięcznie na podstawie podlicznika.

9.     Informacje o obiekcie.

− Hangar podzielony jest na salę dla gości z częścią barową oraz pomieszczenie pomocnicze portu.

− Sala dla gości jest częściowo przeszklona, z widokiem na port i jezioro, wyposażona w 12 stołów i 48 krzeseł.

− Część barowa wyposażona jest w dużą ladę (kontuar), zabudowę meblową, instalację wodnokanalizacyjną (umywalka i zlewozmywak dwukomorowy).

− Media: woda z wodociągu, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.

− Obiekt wymaga utworzenia pomieszczenia zaplecza kuchennego poprzez wydzielenie części pomieszczenia pomocniczego lekką ścianką działową (np. z płyty OSB) i montaż niezbędnych przyborów.

− Możliwe jest wystawienie stołów dla gości na taras przed tawerną, po uzgodnieniu z Wydzierżawiającym i w sposób niezakłócający ruchu pieszych w kierunku pomostu pływającego.

− Poddzierżawie podlega sala dla gości z wyposażeniem i z częścią barową oraz część pomieszczenia pomocniczego wydzielona na zaplecze kuchenne.

10. Informacje dodatkowe i zastrzeżenia.

− Obiekt dostępny jest do poddzierżawy natychmiast.

− W okresie poddzierżawy bar – tawerna musi być otwarty w okresie wakacyjnym minimum w godzinach 9:00 – 19:00.poza okresem letnim minimum 14.00-19.00.

− Możliwość negocjowania warunków umowy.

− Strona internetowa Ośrodka: http://przystan.ketrzyn.pl

− W barze – tawernie dozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

− W obiekcie prowadzony był bar – tawerna przez ostatnie 6 lat.

− Wydzielenie zaplecza kuchennego i wyposażenie kuchenne jest w gestii Poddzierżawcy.

− Poddzierżawca zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umowy na wywóz odpadów stałych.

− Poddzierżawca będzie korzystał z przedmiotu poddzierżawy w sposób niezakłócający spoczynku nocnego gości przebywających w domkach turystycznych.

− zabronione jest wykorzystywanie przedmiotu poddzierżawy na cele mieszkalne, noclegowe, magazynowe, z wyjątkiem przechowywania produktów i przedmiotów służących prowadzeniu działalności gastronomicznej.

− zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Ośrodka.

− Poddzierżawca obowiązany będzie do przestrzegania przepisów sanitarnych dotyczących prowadzenia działalności gastronomicznej.

− Poddzierżawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń formalnoprawych związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej, w szczególności w zakresie sanitarno-epidemiologicznym i sprzedaży napojów alkoholowych.

− umieszczenie na budynku urządzeń technicznych, tablic, reklam, dekoracji oraz napisów wymagazgody Wydzierżawiającego.

− Poddzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot poddzierżawy, w tym w szczególności od ognia i innych zdarzeń losowych, i dokonania w terminie 7 dni od zawarcia umowy poddzierżawy cesji na rzecz Wydzierżawiającego praw z w/w polisy.

− Poddzierżawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie poddzierżawy.

− Poddzierżawca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu poddzierżawy do dalszej poddzierżawy ani nie oddawać w używanie osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r. w siedzibie Wydzierżawiającego o godz. 11:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty lub przeprowadzenia indywidualnych negocjacji z oferentami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zapoznania się ze stanem technicznym obiektu należy kontaktować się z kierownikiem Ośrodka: Anna Bućko tel. 722-300-313.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

zapytanie_ofertowe.pdf
zal_1_umowa_wzor.pdf
zal_2_formularz_oferty.pdf
zal_3_klauzula informayjna.pdf

Zobacz także

Telefony

994
Pogotowie wodociągowe
605 209 755
Pogotowie wodociągowe
89 751 49 06
Dział Sprzedaży
89 751 49 53
Dział Sprzedaży
89 751 21 58
Oczyszczalnia ścieków Trzy Lipy
89 752 13 05
Stacja uzdatniania wody Jeżewo